چای زوبین چای زوبین
چای زوبین تماس English English  
چای زوبین
100% طبیعی Zubin Tea
فرایند تولید


چای سیاه Black tea – چای سیاه یا چای معمولی 3/2 مصرف چای مردم جهان را تشکیل می دهد. چای سیاه را به دو روش رسمی ‹‹ ارتدوکس orthodox>> و غیره رسمی <> یا unorthadox تهیه می نمایند.

مراحل تولید چای سیاه ارتدوکس عبارتند از :
 1. چین برگ سبز ازباغات بوته های چای
 2. پلاس
 3. مالش
 4. تخمیر(اکسیداسیون)
 5. خشک کردن
 6. سرت(طبقه بندی)


1. چین برگ سبز از باغات بوته های چای
برگ سبزجمع آوری شده به کارخانه زوبین چای از باغاتی که تحت مدیریت نزدیک ودقیق توسط کارشناسان خبره خوداست به شکل دو برگ و یک غنچه که لطیفترین وبا کیفیترین قسمت بوته چای است چیده می شود.این باغات که تحت نظارت کنترل آفات بیولوﮊیک هستند هیچگونه سم وکود شیمیایی د رآنها استفاده نمی شود.این انتخاب باغات و روش چین مهمترین و بزرگترین وجه تمایززوبین چای با بقیه چایهای بازار است که در کل چای سالم و ارگانیک تولید شده باعث ارتقا دادن به سلامت افراد می شود.

2. پلاس
پلاس اولین مرحله در تولید چای است. در طی این عمل رطوبت برگ کاهش می یابد تا برگها برای مراحل مالش و تخمیر آماده شوند. پس ازکنترل دقیق کیفیت برگ سبزتوسط کارشناسان خبره وبا تجربه به صورت اتوماسیون به اتاق پلاس برای عمل پلاس برگها در ترافت های طولانی که دارای عرض کم‘طول زیاد و ارتفاع کمی هستند، انجام می گیرد. گرمایی که توسط پنکه های مکنده از منبع گرما به زیر ترافت هایی که در زیر مشبک و روزانه دار هستند، دمیده می شود؛ و موجب پلاس آمدن و (پژمرده شدن) برگها می گردد. مرحله پلاس سبب تغییرات فیزیکی(کاهش رطوبت ، خارج شدن از حالت تردی و تغلیظ مواد موجود در برگ) و شیمیایی (افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، تجزیه پروتئین های موجود در برگ به اسیدهای آمینه، تجزیه کلوروفیل و...) در برگ ها می گردد.
3. مالش
منظور اصلی از مالش دادن برگ های سبز چای که پس پلاس شدن انجام می شود؛ اولا: متلاشی شدن سلول ها و لول کردن و پیچیدگی برگ هاست تا مواد محتوی آن ها بیرون بریزد، ثانیا:در نتیجه مجاورت با اکسیژن هوا عمل تخمیربهتر آغاز شده و ماده موجود در برگ چای بنام <<دیاستاز>> (از دسته اکسیدازها که به<< ته آز>> معروف است)آزاد می گردد.در این فرایند شیره برگ یا مواد داخل سلولی که پس ازتخمیر و خشک کردن حفظ می شود، تا درموقع طبخ چای آشکار و رنگ و طعم آن به دلچسبترین و لذتبخشترین حالت معین گردد.
4. تخمیر( اکسیداسیون)
برای ساخت چای سیاه عمل تخمیر اکسیداسیون(جذب اکسیژن هوا)حتما باید انجام گیرد که آخرین تغییرات و فعل انفعالات شمیایی بعد ازمالش محسوب می شود. این عمل که قبلا در اثر مالش آغاز شده بود، تکمیل می گردد. در این مرحله خشک کردن چای در آن تثبیت می شود. مرحله تخمیر یک مرحله حساس فعل و انفعالات و واکنش های شیمیایی است و دارای اهمیت فوق العاده می باشد که در زوبین چای به آن توجه زیادی می شود. کارشناسان خبره زوبین چای به خوبی آن را تشخیص می دهند، زیرا چند دقیقه زودتر یا دیرتر خاتمه دادن به عمل تخمیر، اثر زیادی در کیفیت و عطر و رنگ و طعم چای به جای می گذارد.
5. خشک کردن چای
مراحل برگ چینی ،پلاس غربال برگ سبزتخمیربا برگ سبز سرو کار دارند. ولی خشک کردن چای در واقع خاتمه بخشیدن به عمل تخمیرو حفظ نمودن و ثابت نگه داشتن خصوصیاتی است که در برگ ایجاد نموده است. چای فراوری شده را باید خشک نمود تا جنس آن دیگر تغییر نیافته کیفت مطلوب راکه برای آن برنامه ریزی شده ارائه دهد.در موقع خشک کردن برگ دو عمل متمایز صورت می گیرد:یکی گرم کردن برگ و دیگری خشک کردن آن.
6. سرت و طبقه بندی چای
در این مرحله چای تولیدی از لحاظ درشتی و ریزی تفکیک می شود که در صنعت چای سازی به سرت و طبقه بندی معروف است انواع چای طبقه بندی شده دارای اسامی خاصی می باشد و عرضه آنها به بازارهای مصرف بر اساس اصطلاحهای فوق انجام می گیرد که معرف خصوصیات کلی چای می باشد.6 انواع چای تولیدی عبارتند از:
 1. روئئ:درشت op
 2. قلم: تقریبا درشت ops
 3. شکسته: متوسط FBOP
 4. باروتی:ریز BOPI
 5. گل: بهترین قسمت چای تولید شده از لحاظ خاصیت،رنگ،عطرو طعم می باشد.
 6. خاک Dust
لازم به ذکر است که درتمامی مراحل رعایت بهداشت و سلامت در محیط تولید جزء ارکان اصلی زوبین چای می باشد.